top of page

ÜNİVERSİTELERİN SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (SEM) NİÇİN KURULMUŞTUR GÖREVLERİ NELERDİR.

Sürekli Eğitim Merkezleri, yaşam boyu öğrenme.Hızla gelişen ve değişen dünyamızda küresel çapta meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeler ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünün niteliklerine de yansımaktadır. Bireylerden mesleki, bireysel ve sosyal yeterliklerini arttırarak toplumun gereksinimlerini karşılamalarına katkı sağlayacak donanıma sahip olmalarını beklenmektedir. Bu beklenti eğitim ve öğretim sistemini şekillendirerek eğitim reformlarında birtakım değişimlere neden olmakta, bu beklentilere cevap verebilecek eleştirel düşünebilen, girişimci, yaratıcı ve inovatif, bilgi ve teknoloji okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç bireylerin yaşam boyu eğitilmesini zorunlu kılarak sürekli eğitimin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Formal eğitimin bu becerileri kazandırmada her zaman yeterli olamamasından dolayı eğitime destek amacıyla üniversiteler, bakanlıklar, belediyeler, özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli kurumların bünyesinde yaşam boyu öğrenmeye hizmet etme amaçlı çeşitli eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında (2007-2013) yaşam boyu öğrenme kapsamında birtakım kararlar alınmıştır. Buna göre son yıllarda yaşanan teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bireylerin istihdam becerilerini geliştirebilmesine olanak tanıyan örgün ve yaygın eğitim imkanlarının genişletilmesi ve bu konuda özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanmasına karar verilmiştir (DPT, 2006). Bu kapsamda üniversitelerde yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslar kapsamında üniversite rektörlüklerine bağlı uygulama ve araştırma merkezleri faaliyet göstermeye başlamıştır. “Yaşam boyu öğrenme merkezi” veya “Sürekli eğitim merkezi” adı altında kurulan bu birimler üniversiteler bünyesinde çeşitli alanlarda eğitim ve sertifika programları düzenlemektedir.

Kaynak :ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ DERGİSİ JOURNAL OF INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES & TEACHER EDUCATION ISSN: 2149-4495

Hakan Şevki AYVACI1 , Dilek ÖZBEK

10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page